satavahana

Satavahana University

Karimnagar, Andhra Pradesh

Official Website: http://www.satavahana.ac.in
Top Courses: B.Pharama, M.Pharama, D.Pharama, BBA, MBA, B.Ed., BA, B.Sc., B.com, BCA, MA, Msc., M.Com, B. Tech, M. Tech, B.P.Ed., BA LLB,

List of Exam Results Declared by Satavahana University 2023

25 Apr 2023    Satavahana University UG IV VI Sem CBCS R19 Reg/Backlog Time Table 2023 11 Jan 2023    Satavahana University B.Pharm VI and VIII CBCS Time Table Jan 2023 06 Jan 2023    Satavahana University UG I II III Year Wise Time Table Jan 2023 29 Dec 2022    Satavahana University UG III V Internal External Time Table 2022 29 Dec 2022    Satavahana University Pre Ph.D Exam Time Table Jan 2023 21 Dec 2022    Satavahana University LLB V Sem Backlog Special Exam Time Table 2022 09 Dec 2022    Satavahana University UG III V Sem R19 Reg/Backlog Time Table 2022 02 Dec 2022    Satavahana University B.Ed (CBCS) II Sem Exam Time Table 2022 02 Dec 2022    Satavahana University B.Ed (CBCS) IV Sem Exam Time Table 2022 26 Nov 2022    Satavahana University M.Ed II Sem Theory Exam Time Table 2022 26 Nov 2022    Satavahana University M.Ed IV Sem Theory Exam Time Table 2022 15 Nov 2022    Satavahana University B.Pharm I II III IV Sem Time Table Nov 2022 02 Nov 2022    Satavahana University BPED II and IV Sem Time Table Nov 2022 12 Oct 2022    Satavahana University MBA II Sem Exam Time Table Oct 2022 11 Oct 2022    Satavahana University MCA II Sem Exam Time Table Oct 2022 27 Sep 2022    Satavahana University PG II Sem Time Table Oct 2022 08 Sep 2022    Satavahana University LLB II,IV & VI Sem Exam Notification 2022 06 Sep 2022    Satavahana University MCA IV Sem Time Table Sept 2022 28 Jun 2022    LLB II SEM REVALUATION RESULTS FEB 2022 24 Jun 2022    B.Ed.(CBCS) I - IV SEM REVAL RESULT 2021-22 16 Jun 2022    Satavahana University UG VI Sem Exam Results June 2022 06 May 2022    B.PHARMACY NON-CBCS REVAL RESULT DEC 2021 05 May 2022    B.PHARM IV & VI SEM_REVAL RESULT 2021-22 (CBCS) 28 Apr 2022    LL.B. I & IV SEM REVAL RESULT 2021 27 Apr 2022    II SEM RV RESULT 2021 (CBCS) 27 Apr 2022    MBA and MCA II Semesters Results Nov 2021 22 Mar 2022    Satavahana University B.Ed II Sem Result 2022 06 Dec 2021    UG RV CBCS IV II SEM RESULT 2021 09 Nov 2021    UG(CBCS) VI / IV / I Sem (Regular & Back) & II Sem (Backlog) Result Sept 2021 02 Nov 2021    IV Sem July 2021 Exam Results